ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Dzisiaj : Dagmary Aleksandry Jutro : Lucji Otylii

Regulamin biblioteki szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 1.  Postanowienia ogólne
  1.    Biblioteka szkolna jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku.
  2.    Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
  3.    Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
  4.    Każdy czytelnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki.
  5.    Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.
  6.    Zbiory biblioteczne należy szanować.
  7.    Czytelnik odpowiada materialnie za dokumenty, z których korzysta.
  8.    W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
  9.    W bibliotece zabrania się spożywania posiłków i napojów.
 2.  Wypożyczanie
  1.    Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
  2.    Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko okazując kartę biblioteczną, rodzic/opiekun prawny za okazaniem karty bibliotecznej swojego dziecka/podopiecznego.
  3.    Jednorazowo uczeń może wypożyczyć nie więcej niż trzy książki na okres miesiąca,
  w przypadku wypożyczenia pozycji mniej obszernych - dwóch tygodni. Jeśli nikt nie oczekuje
  na daną książkę, można dokonać prolongaty na czas określony przez nauczyciela – bibliotekarza.
  4.    Przy wypożyczeniu lub zwrocie książki konieczne jest okazanie egzemplarza bibliotekarzowi. Zabrania się wynoszenia lub pozostawiania dokumentów bibliotecznych bez zarejestrowania ich
  na koncie czytelnika.
  5.    Każdy uczeń, wypożyczając książkę, powinien sprawdzić czy nie jest uszkodzona.
  O ewentualnym uszkodzeniu należy poinformować nauczyciela - bibliotekarza.
  6.    Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
  7.    Czytelnik (w przypadku ucznia rodzic lub opiekun prawny) odpowiada materialnie za dokumenty, z których korzysta. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia książki lub innego dokumentu czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej pozycji lub innej, wskazanej przez nauczyciela – bibliotekarza. Do momentu wyjaśnienia sytuacji, wypożyczenia zostają wstrzymane.
  8.    Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone dokumenty, których termin wypożyczenia minął.
  9.    W przypadku zmiany szkoły czytelnik ma obowiązek rozliczyć się z biblioteką.
 3.  Czytelnia
  1.    Z czytelni mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły codziennie.
  2.    Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko
  na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię. Wyjątek stanowią nauczyciele.
  3.    Czasopisma odnosi się na ustalone miejsce.
  4.    Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki, czasopisma, inne dokumenty bibliotekarzowi.
  5.    Czytelnik odpowiada materialnie za dokumenty, z których korzysta.
  IV.    Stanowiska komputerowe
  1.    Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie począwszy od klasy II, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach 8.15 - 16.30.
  2.    Stanowiska komputerowe służą do celów edukacyjnych. Korzystanie w celach niezwiązanych
  z pozyskiwaniem wiedzy możliwe jest jedynie na dwóch przerwach: 12.35 – 12.50 – klasy II - III; 13.35 – 13.50 – klasy wyższe. Wyklucza się korzystanie z czatów, serwisów społecznościowych, wysyłanie SMS.
  3.    Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza.
  4.    Korzystanie z komputerów nie jest możliwe, gdy w bibliotece odbywają się zajęcia, konkursy lub prowadzone są prace konieczne do właściwego funkcjonowania biblioteki, a użytkowanie w tym czasie komputerów zakłócałoby tę działalność.
  5.    Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie z Internetu oraz zbiorów multimedialnych dostępnych w bibliotece.
  6.    Przed skorzystaniem z komputera użytkownik zobowiązany jest wpisać się do rejestru odwiedzin,
  co jest równoznaczne ze znajomością zasad korzystania ze stanowisk komputerowych.
  7.    Użytkownik może korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabronione jest instalowanie innych programów lub dokonywanie zmian w już istniejącym oprogramowaniu oraz ustawieniach systemowych.
  8.    Komputer włącza i wyłącza nauczyciel-bibliotekarz. Po wykonaniu prac użytkownik zobowiązany jest pozamykać otwarte przez siebie programy i dokumenty oraz zostawić ekran z wyświetlonym pulpitem.
  9.    Użytkownik musi posiadać podstawową znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania użytkownikowi stałej pomocy.
  10.    Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. O ewentualnym przedłużeniu tego czasu decyduje nauczyciel-bibliotekarz.
  11.    Przy stanowisku może znajdować się tylko jedna osoba. W szczególnych przypadkach dopuszcza się przebywanie maksymalnie 2 osób.
  12.     Użytkownik zobowiązany jest pracować w ciszy i nie zakłócać pracy innych osób.
  13.     Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
  14.     Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera oraz niewłaściwe zachowanie lub korzystanie z komputera innych użytkowników należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi - bibliotekarzowi.
  15.     Użytkownik (w przypadku uczniów rodzic lub opiekun prawny) odpowiada finansowo za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania.
  16.     Niestosowanie się do regulaminu może spowodować zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.
  17.     Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży
  w kompetencjach Dyrektora Szkoły.

                       Zatwierdzono dnia 01.02.2017 r.